เว็บไซต์การ์ตูนแอนิเมชั่นนี้ี่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำ Web Media ปีงบประมาณ 2552 ของ สพฐ.