รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และเงินรางวัล 1,200 บาท การแข่งขัน E-Sport ROV

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และเงินรางวัล 1,200 บาท การแข่งขัน E-Sport ROV
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีม ณ งาน มอ.วิชาการ ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
1. นายธนบัตร เอี้ยวประดิษฐ์ นักเรียนชั้น ม.408
2. นายชิษณุพงศ์ เล็กประเสริฐ นักเรียนชั้น ม.408
3. นายคริสมาสต์ ช่วยกลับ นักเรียนชั้น ม.408
ครูผู้ควบคุม : คุณครูพิริยะ อิสสระวัฒนะพันธ์
คุณครูวรกฤษณ์ บุญทวิโรจน์

อบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Teathing

ครูอรุณ ไชยวรรณ์ ครูธเนศ หาญใจ ครูเบญจพร ย่านวารี
และครูภัททิยะ จันทร์อุดม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการขยายสนามสอบและถ่ายทอดองค์ความรู้
ในการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล(Digital Teathing)
สำหรับสถานศึกษา วันที่ 5-6 สิงหาคม 2562
ณ ศูนย์ดิจิทัล มหาวทยาลัยวลัยลักษณ์
จัดโดยสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ประกาศข่าวสาร

การแข่งขัน nsc2020

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อ เรียนรู้เรื่อง e-book

ครูพิริยะ อิสสระวัฒนะพันธ์ นำนักเรียนชั้น ม.1 จำนวน 8 คน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวข้อ เรียนรู้เรื่อง e-bookในวันที่ 24 กรกฏาคม 2562 ณ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช
จัดโดย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

บันทึกข้อมูลออนไลน์

บันทึกข้อมูลออนไลน์ สมัครเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชปีการศึกษา 2562
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ในกรณีที่นักเรียน
ไม่ได้บันทึกข้อมูลและพิมพ์มาจากบ้าน
ระหว่างวันที่ 22-27 มีนาคม 2562 (เว้นวันที่ 24 มีนาคม)

รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1การแข่งขัน Factory automation 2019

ด.ช.เปรื่องปราชญ์ ณ นุวงศ์ ด.ช.กิตติภัทร ลอยชื่น
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนการศึกษา
7,000 บาท  พร้อมถ้วยรางวัล การแข่งขัน
Factory automation 2019 โดยมี
นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  คลิกดูภาพกิจกรรม

ค่ายวิชาการคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เข้าค่ายวิชาการ
คอมพิวเตอร์ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โดยมีคุณครูธเนศ หาญใจ คุณครูพิริยะ
อิสสระวัฒนะพันธ์ และคุณครูเบญจพร  ย่านวารี เป็นผู้ควบคุมดูแล
คลิกดูภาพกิจกรรม

รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3

รับรางวัลเหรียญทอง ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับชาติปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดตรัง
เหรียญเงิน  การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น
(2D Animation) และเหรียญทองแดง
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์

พายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK)

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โดนพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562
ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากเพราะตั้งอยู่ชั้น 4 ของอาคาร 3 ซึ่งอยู่ชั้นบนสุด ที่สำคัญคือห้องเซริฟ์เวอร์
ถูกน้ำทำให้เครื่องเซริฟ์เวอร์ขัดข้อง

รับรางวัลการแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนการคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 1

นายพงศภัค ชูโชติ 602 นายสัญพากรณ์ ปัทมรักษ์ 605
และนายวรยุทธ แก้วรอด 405 ครูผู้ฝึกซ้อม
ว่าที่ ร.ต พิริยะ อิสสระวัฒนะพันธ์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
การแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนการคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 1
(Computing Youth Challenge#1 – CYC#1)