ครูธเนศ หาญใจ เป็นวิทยากรสร้างแอนิเมชั่น

ครูธเนศ หาญใจ เป็นวิทยากรสร้างแอนิเมชั่น
วิทยากรการอบรมใช้สื่อ ICT สร้างแอนิเมชั่นด้วย
โปรแกรม CrazyTalkAnimator 3
ให้กับนักเรียนโครงการพิเศษ SMTP
โรงเรียนปากพนัง ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2561
คลิกดูภาพ

ครูสมพร วัชรกาฬเกษียณอายุราชการ

ครูสมพร วัชรกาฬ  ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์  เกษียณอายุราชการ
ประจำปี 2561   ครูสมพรเป็นผู้วางรากฐานด้านคอมพิวเตอร์ให้กับ
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์
จนเป็นยอมรับ

ครูอรุณ ไชยวรรณ์ รับรางวัล Best Practice

ครูอรุณ ไชยวรรณ์ รับรางวัลวิธีการ  ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เหรียญทอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา
ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2561

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีฯ ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2561
ผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคใต้ที่จังหวัดตรังจำนวน 3 รายการ

ครูพิริยะ อิสสระวัฒนะพันธ์ นำนักเรียนเข้าแข่งขันตอบปัญหาคอมพิวเตอร์

ครูพิริยะ อิสสระวัฒนะพันธ์ นำนักเรียนเข้าแข่งขันตอบปัญหา
คอมพิวเตอร์ ม.อ.วิชาการ
ประจำการศึกษา 2561 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสากรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

รับบอร์ด KidBright

ครูอรุณ ไชยวรรณ์และครูเบญจพร  ย่านวารีเป็นตัวแทนของ
ศูนย์คอมพิวเตอร์รับบอร์ด KidBright จำนวน 200 ชุด
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561
โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ได้พัฒนาบอร์ดส่งเสริมการเรียนโปรแกรมมิ่ง “KidBright”

ร่วมจัดทำ(OBECQA)

ครูธเนศ หาญใจ ครูอรุณ ไชยวรรณ์และครูเบญจพร ย่านวารี
ร่วมจัดทำเอกสารรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)
วันที่ 16-18 กรกฏาคม 2561ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ

ครูธเนศ หาญใจนำนักเรียน นายพงศภัค ชูโชติ 602
นายสัญพากรณ์ ปัทมรักษ์ 605 นายธนกฤต แจ้งไสว 610
และนายสตางค์ พูลสวัสดิ์ 610 เข้าแข่งขันสาขาการสอบวัดทักษะ
ทางด้านคอมพิวเตอร์ (Multiple Choice)
ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
เมื่อ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561โดย นาย พงศภัค ชูโชติ
ได้รับเหรียญรางวัลจากการตอบคำถามได้คะแนนเกิน 80 คะแนน

ศูนย์คอมพิวเตอร์อบรม Active Learning

คณะครูศูนย์คอมพิวเตอร์เข้าร่วมการอบรม
เชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
Active Learning ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
( PLC)  6-7 กรกฎาคม ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ครูวรกฤษณ์ บุญทวิโรจน์ อบรม

การอบรมการพัฒนารูปแบบปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนให้เป็น”คนดี มีวินัย”ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 สู่ผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21ด้วยกระบวนการบริหารจัดการ
การเรียนรู้บูรณาการ 30 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2561
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช