รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3

รับรางวัลเหรียญทอง ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับชาติปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดตรัง
เหรียญเงิน  การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น
(2D Animation) และเหรียญทองแดง
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์

พายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK)

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โดนพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562
ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากเพราะตั้งอยู่ชั้น 4 ของอาคาร 3 ซึ่งอยู่ชั้นบนสุด ที่สำคัญคือห้องเซริฟ์เวอร์
ถูกน้ำทำให้เครื่องเซริฟ์เวอร์ขัดข้อง

รับรางวัลการแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนการคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 1

นายพงศภัค ชูโชติ 602 นายสัญพากรณ์ ปัทมรักษ์ 605
และนายวรยุทธ แก้วรอด 405 ครูผู้ฝึกซ้อม
ว่าที่ ร.ต พิริยะ อิสสระวัฒนะพันธ์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
การแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนการคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 1
(Computing Youth Challenge#1 – CYC#1)

ผลิตสื่อการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่ออาชีพ

คณะผู้จัดทำได้แก่ครูธเนศ หาญใจ ครูอรุณ ไชยวรรณ์
และครูเบญจพร ย่านวารี ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ส่งโครงการผลิตสื่อการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่ออาชีพ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้ผ่านการคัดเลือกและได้รับงบประมาณสนับสนุนในการผลิต
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามโครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ในรูปแบบ WBI (Web-based Instruction)
ประจำปี พ.ศ. 2561

ครูธเนศ หาญใจ เป็นวิทยากรสร้างแอนิเมชั่น

ครูธเนศ หาญใจ เป็นวิทยากรสร้างแอนิเมชั่น
วิทยากรการอบรมใช้สื่อ ICT สร้างแอนิเมชั่นด้วย
โปรแกรม CrazyTalkAnimator 3
ให้กับนักเรียนโครงการพิเศษ SMTP
โรงเรียนปากพนัง ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2561
คลิกดูภาพ

ครูสมพร วัชรกาฬเกษียณอายุราชการ

ครูสมพร วัชรกาฬ  ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์  เกษียณอายุราชการ
ประจำปี 2561   ครูสมพรเป็นผู้วางรากฐานด้านคอมพิวเตอร์ให้กับ
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์
จนเป็นยอมรับ

ครูอรุณ ไชยวรรณ์ รับรางวัล Best Practice

ครูอรุณ ไชยวรรณ์ รับรางวัลวิธีการ  ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เหรียญทอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา
ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2561

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีฯ ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2561
ผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคใต้ที่จังหวัดตรังจำนวน 3 รายการ

ครูพิริยะ อิสสระวัฒนะพันธ์ นำนักเรียนเข้าแข่งขันตอบปัญหาคอมพิวเตอร์

ครูพิริยะ อิสสระวัฒนะพันธ์ นำนักเรียนเข้าแข่งขันตอบปัญหา
คอมพิวเตอร์ ม.อ.วิชาการ
ประจำการศึกษา 2561 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสากรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

รับบอร์ด KidBright

ครูอรุณ ไชยวรรณ์และครูเบญจพร  ย่านวารีเป็นตัวแทนของ
ศูนย์คอมพิวเตอร์รับบอร์ด KidBright จำนวน 200 ชุด
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561
โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ได้พัฒนาบอร์ดส่งเสริมการเรียนโปรแกรมมิ่ง “KidBright”