ครูพิริยะ อิสสระวัฒนะพันธ์ นำนักเรียนเข้าแข่งขันตอบปัญหาคอมพิวเตอร์

ครูพิริยะ อิสสระวัฒนะพันธ์ นำนักเรียนเข้าแข่งขันตอบปัญหา
คอมพิวเตอร์ ม.อ.วิชาการ
ประจำการศึกษา 2561 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสากรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

รับบอร์ด KidBright

ครูอรุณ ไชยวรรณ์และครูเบญจพร  ย่านวารีเป็นตัวแทนของ
ศูนย์คอมพิวเตอร์รับบอร์ด KidBright จำนวน 200 ชุด
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561
โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ได้พัฒนาบอร์ดส่งเสริมการเรียนโปรแกรมมิ่ง “KidBright”

ร่วมจัดทำ(OBECQA)

ครูธเนศ หาญใจ ครูอรุณ ไชยวรรณ์และครูเบญจพร ย่านวารี
ร่วมจัดทำเอกสารรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)
วันที่ 16-18 กรกฏาคม 2561ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ

ครูธเนศ หาญใจนำนักเรียน นายพงศภัค ชูโชติ 602
นายสัญพากรณ์ ปัทมรักษ์ 605 นายธนกฤต แจ้งไสว 610
และนายสตางค์ พูลสวัสดิ์ 610 เข้าแข่งขันสาขาการสอบวัดทักษะ
ทางด้านคอมพิวเตอร์ (Multiple Choice)
ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
เมื่อ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561โดย นาย พงศภัค ชูโชติ
ได้รับเหรียญรางวัลจากการตอบคำถามได้คะแนนเกิน 80 คะแนน

ศูนย์คอมพิวเตอร์อบรม Active Learning

คณะครูศูนย์คอมพิวเตอร์เข้าร่วมการอบรม
เชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
Active Learning ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
( PLC)  6-7 กรกฎาคม ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ครูวรกฤษณ์ บุญทวิโรจน์ อบรม

การอบรมการพัฒนารูปแบบปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนให้เป็น”คนดี มีวินัย”ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 สู่ผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21ด้วยกระบวนการบริหารจัดการ
การเรียนรู้บูรณาการ 30 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2561
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ร่วมงานเปิดบ้านนางฟ้า 61

ศูนย์คอมพิวเตอร์ร่วมงานเปิดบ้านนางฟ้า ประจำปีการศึกษา 2561
โดยมีกิจกรรมทายปัญหาลับสมองประลองปัญญาโดยใช้  Kahoot!
นักเรียนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก