Kanlayaneesithammarat
kn@kanlayanee.ac.th

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

เผยแพร่ผลงาน

Login Form

ครูสุรีพร ทองนุ่น

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  วิชา ว23101 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชา ว23101
ชุดที่ 11
ปกเล่ม 1
ปกเล่ม 11

ครูวรรณา   คงแป้น

รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด  All Around Myself สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  12
บทคัดย่อ

ครูสมคิด  ชูโชติ
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชากรีฑา  พ20204 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ปก
เอกสารประกอบการเรียน 

ครูวาสินี  ขวัญฤทธิ์  ครูชำนาญการพิเศษ
แบบฝึกการพัฒนาการอ่านโดยใช้เทคนิค SQ๓R  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชุด ที่ 1 
ชุด ที่ 2
ชุด ที่ 3 
ชุด ที่ 4
ชุด ที่ 5
ชุด ที่ 6

 ครูสุดที่รัก  สัญพิบูลย์

บทคัดย่อ
ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยในตนเอง 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูสุพร  ศรีชาเยศ
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องเลขยกกำลัง รายวิชาคณิตศาสตร์ (ค21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูสุธา  หนูประสิทธิ์
บทคัดย่อ

เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชา พ 23102 บาสเก็ตบอล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูว่าที่ ร.ต.จัตุพงศ์  ศุภศรี
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องคลื่นเสียง  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูสุชาดา  จิตจำ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  รายวิชาเคมี 3  ว32203  หน่วยอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

ครูสุจิตรา สุวรรณบรรจง
นวัตกรรม  รายวิชาวิทยาศาสตร์ 4 รหัส ว32102  เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

ครูจิตประภา  ศักดามาศ
นวัตกรรมวิชา ชีววิทยา 4 รหัส ว32206 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูบุปผา  พิกุลทอง
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รายวิชาสังคมศึกษา  สาระพระพุทธศาสนาส22101  เรื่อง หลักธรรม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
บทคัดย่อ 

ครูดวงพร แซ่แต้
บทคัดย่อ
นวัตกรรม

ครูจิตตรัตน์ ไกรแก้ว
งานทะเบียนรับส่งหนังสือ

ครูโสภณ  ภักดี

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา  ส23101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สาระภูมิศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
บทคัดย่อ
หน้าปก
เอกสารประกอบการเรียน


ครูอารมย์ ชลสิทธิ์ 

หน้าปก

แบบฝึกทักษะการอ่านวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูรติกร  เส้งสุ้น
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเมตริกซ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 
หน้าปก
แบบฝึกทักษะเรื่องเมตริกซ์

ครูวิภาพร แก้วกำเหนิด

บทเรียนออนไลน์รายวิชา ง 21101 เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูชญานิศ  คงหอม (ภาษาไทย)

ส่วนหน้าแบบฝึก   

แบบฝึกทักษะการอ่านจบใจความสำคัญ บทโฆษณา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

ครูสุรเดช  เกิดสมบูรณ์

 นวัตกรรมชุดที่ 1 บทกลอนเรื่องสำนึกวันเกิด วิชาภาษาไทยพื้นฐาน 2 ชั้น ม.2

ครูนุชนารถ เปียแดง

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง Asian Fable รายวิชา อ21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูพิมพ์ใจ เนาว์สุวรรณ
เอกสารประกอบการเรียนเรื่องการสร้างคำไทย ท21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

ครูพัชรี  ชูกลิ่น

 ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียน

 

นางปลื้มจิตต์ ไชยกำจร

ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเอง

 

ครูรวมพิศ  ภิญโญ

ชุดกิจกรรมแนะแนวการวางแผนการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 

 

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษเปิดสอนทั้งในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2461 ณ วัดศรีทวี โดยมีพระครูศรีสุธรรมรัต เจ้าอธิการวัดเป็นผู้อุปการะ ต่อมาได้ยกระดับเป็น โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช และย้ายมายังที่ปัจจุบันเมื่อ พ.ศ. 2478 มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ในปัจจุบัน โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชยืนหยัดอยู่อย่างสง่างามคู่นครศรีธรรมราชมามากว่า 95 ปี สร้างสรรค์คุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อเยาวชน สังคม ประเทศชาติ มาจนถึงปัจจุบัน

ประวัติโรงเรียน


 

เดิมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชแห่งนี้เป็นโรงเรียนหญิงล้วนซึ่งอยู่คู่กับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช (ซึ่งเป็นโรงเรียนชายล้วน) เป็นเวลามาช้านาน ประจำ มณฑลนครศรีธรรมราช หลังจากนั้นได้ปรับเปลี่ยนเป็นโรงเรียนสหศึกษา

จากอดีตถึงปัจจุบัน ตั้งแต่พ.ศ. 2461ถึงปัจจุบัน โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ยืนหยัดอยู่คู่กับจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเวลายาวนานมากกว่า 95 ปี เป็นเวลาแห่งความองอาจ สง่างาม และการบำเพ็ญกรณีย์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อการสร้างสรรค์ และพัฒนาประเทศชาติ

หากจะแบ่งช่วงของประวัติศาสตร์และความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สามารถแบ่งได้เป็น 3 ยุคคือ

ยุคบุกเบิก

ก่อนจะมาเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช และ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ในปัจจุบันโรงเรียนได้เริ่มก่อตั้ง และมีวิวัฒนาการมาตามลำดับดังนี้

พ.ศ. 2461 แผนกสตรีของโรงเรียนประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เปิดสอนอยู่ที่วัดท่ามอญ (วัดศรีทวี) ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระครูศรีสุธรรมรัต (ห้องกิ้ม วุฑฺฒึงกโร) เจ้าอธิการวัดเป็นผู้อุปการะหรือเรียกอีกนัยหนึ่งว่าเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมูลชั้นประถมปีที่1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดังที่ปรากฏข้อมูลในประวัติวัดศรีทวีว่า "พระครูศรีสุธรรมรัต หรือ พระครูเหมเจติยานุรักษ์ (ห้องกิ้ม วุฑฺฒึงกโร) ในสมัยของท่านนี้ ท่านได้พัฒนาสร้างความเจริญให้กับวัดท่ามอญ เช่น อุโบสถ กุฎีที่พักสงฆ์ และที่ สำคัญได้สร้างโรงเรียนวัดท่ามอญเพื่อให้เด็กผู้หญิงได้ศึกษาเล่าเรียนเช่น เดียวกับเด็กผู้ชาย ซึ่งเด็กผู้ชายได้เรียนที่วัดท่าโพธิ์ และโรงเรียนวัดท่ามอญในครั้งนั้นเป็นที่มาของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชใน ปัจจุบันนี้ โรงเรียนวัดท่าโพธิ์ในครั้งนั้นเป็นที่มาขอโรงเรียนเบญจมราชูทิศในปัจจุบันนี้ "

พ.ศ. 2468 เริ่มเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และได้ขยายถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีต่อๆมา ในระดับนี้รับเฉพาะนักเรียนหญิง

พ.ศ. 2473 มีใบบอก (หนังสือราชการ) ที่219/1550 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2473 จากรองอำมาตย์เอกขุนดำรงเทวฤทธิ์ ถึงมหาอำมาตย์ตรีพระยาศรีธรรมราช ชาติเดโชชัย มไหศุริยาธิบดี พิริยพาหะ สมุหเทศภิบาล สำเร็จราชการมณฑลนครศรีธรรมราช เรื่องการแยกโรงเรียนรัฐบาลประจำจังหวัดออกเป็น 3 โรงเรียน และมีครูใหญ่ 3 คน สาระสำคัญของใบบอกนี้มีว่า โรงเรียนรัฐบาลประจำจังหวัด นครศรีธรรมราชตามทำเนียบในขณะนั้น มีอยู่ 3 แผนก คือ แผนกชาย แผนกสตรี และแผนกช่างถม แต่มีครูใหญ่เพียงคนเดียว ทำให้การควบคุมดูแลไม่ทั่วถึง มีความบกพร่องเกิดขึ้นในทางราชการ ดังนั้น จึงขอเสนอเพื่อแยกโรงเรียนรัฐบาลประจำจังหวัดออกเป็น 3 โรงเรียนคือ

1. โรงเรียนรัฐบาลประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (เบญจมราชูทิศ) ให้รองอำมาตย์ตรีมี จันทร์เมือง เป็นครูใหญ่

2. โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้นายคลิ้ง ขุนทรานนท์ เป็นครูใหญ่

3. โรงเรียนประถมวิสามัญประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชให้นายกลั่น จันทรังษี เป็นครูใหญ่

ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2473 คำเสนอขอแยกโรงเรียนนี้ ได้รับอนุมัติจากธรรมการมณฑลนครศรีธรรมราช (อำมาตย์โทพระยาวิฑูรย์ดรุณกร) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2473 (ตามตราสิงห์ยืนแท่นที่ 64/382 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2473) ส่งผลให้แผนกสตรีของโรงเรียนประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แยกเป็น “โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช” นับแต่นั้นมา โดยมีนาย คลิ้ง ขุนทรานนท์ เป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2478 โรงเรียนได้แยกชั้นเรียน คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6ให้ย้ายมาเรียนยังเลขที่ 660 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง ตรงข้ามสนามหน้าเมือง ใกล้กับบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน โดยใช้เรือนไม้ 3 หลังเรียกว่า "พลับพลา" เป็นสถานที่เรียน (พลับพลานี้คือ ที่พักของผู้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อคราวเสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใต

ยุคก่อร่างสร้างตัว

พ.ศ. 2480 เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก พระยาสุราษฎร์ธานี ข้าหลวงประจำจังหวัด ขุนบูรณวาท ธรรมการจังหวัดและหลวงอถรรปกรณ์โกศล อัยการจังหวัด ได้ขอความอนุเคราะห์จากคหบดีเจ้าของเหมืองแร่ที่อำเภอร่อนพิบูลย์ ชื่อนายอึ่งค่ายท่าย แซ่อึ่ง บริจาคเงินเพื่อสร้างอาคารเรียนให้โรงเรียนสตรีประจำจังหวัด ซึ่งท่านได้บริจาคเป็นจำนวน 30,000 บาท สมทบกับเงินงบประมาณของกระทรวงธรรมการ 12,000 บาท รวมค่าก่อสร้าง 42,000 บาท การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2482 อาคารเรียนหลังนี้ชื่อว่า "อาคารอึ่งค่ายท่าย" เป็นอาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียนที่ภูมิฐานสง่างาม มาตราบจนปัจจุบัน

 

พ.ศ. 2490 โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนเปิดรับนักเรียนชั้นเตรียมอักษรศาสตร์ ปีที่ 1 และ ปีที่ 2 ในปีถัดมา สมัยนั้น เรียกว่า ม.7 และ ม.8

พ.ศ. 2495 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจาก“โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช” เป็น “โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช” เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยศึกษาปีที่ 1-8

พ.ศ. 2503 ได้สร้างอาคารเรียนหลังที่ 2 พ.ศ. 2505 เริ่มรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1) ตามหลักศุตรพุทธศักราช 2503

ยุคก้าวไกล

พ.ศ. 2511 ได้รับพิจารณาให้เป็นโรงเรียนในโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมในชนบท (คมช.)

พ.ศ. 2519 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) รับแบบ สหศึกษา และได้ที่ดินอันเป็นที่ตั้งของ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราชเดิม เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน จึงแยกออกเป็น 2 บริเวณ เรียกว่า กณ.1 และ กณ.2

หลังจากนั้นโรงเรียนก็ได้รับงบประมาณปรับปรุง สร้างอาคารเรียนหลายอาคารเพิ่มขึ้น

 


สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

 

 


สัญลักษณ์ของโรงเรียน :นางฟ้าชูคบเพลิงโชติช่วงอยู่เหนืออักษรแพรชื่อโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

หมายถึงความงดงามโชติช่วงของสถานศึกษา อันมีแสงของคบเพลิงเป็นแสงนำทางไปสู่ความสำเร็จ

    สีประจำโรงเรียน : ขาว - น้ำเงิน

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ หมดจด เหนือความชั่วร้ายทั่งปวง

สีน้ำเงิน หมายถึง ความกล้าหาญในการทำความดีเยี่ยงวีรบุรุษ วีรสตรี ทั้งหลาย

    อุดมการณ์ประจำโรงเรียน : เรียนดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำสังคม
    คติพจน์ : "ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺ โชโต" ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
    ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นราชพฤกษ์
    เพลงประจำโรงเรียน : เพลงตรึงใจเตือน,เพลงมาร์ชกัลยาณีฯ

ภายในปี พ.ศ.2561 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ครูและผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกที่มีคุณธรรม

 

เพลงประจำโรงเรียน

เพลงประจำโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เพลงร่มจันกัลยาณีฯ มีทั้งหมด 12 เพลง ดังนี้

1. สระกวีศรีปราชญ์ เนื้อร้อง-ทำนอง: สุธีร์ เจริญสุข ขับร้อง: ทิพวัลย์ ปิ่นภิบาล  คลิกฟังเพลง

2. พระสูง เนื้อร้อง-ทำนอง: สุธีร์ เจริญสุข ขับร้อง: ชินกร ไกรลาศ        คลิกฟังเพลง

3. กัลยาณีขวัญใจ เนื้อร้อง-ทำนอง: สุธีร์ เจริญสุข ขับร้อง: รวงทอง ทองลั่นทม   คลิกฟังเพลง

4. ตรึงใจเตือน เนื้อร้อง-ทำนอง: กวี สัตโกวิทย์ ขับร้อง: โฉมฉาย อรุณฉาน        คลิกฟังเพลง

5. มิ่งขวัญกัลยาณี เนื้อร้อง-ทำนอง: สุธีร์ เจริญสุข ขับร้อง: จงกลณี ศักดิ์วงศ์ และ อโศก สุขศิริพรฤทธิ์   คลิกฟังเพลง

6. ลาแล้วกัลยาณีฯ เนื้อร้อง-ทำนอง: สุธีร์ เจริญสุข ขับร้อง: ทิพรัฐ กลับวงศา     คลิกฟังเพลง

7. มาร์ชกัลยาณี เนื้อร้อง-ทำนอง: สุธีร์ เจริญสุข ขับร้อง: ร้องหมู่สุนทราภรณ์    คลิกฟังเพลง

8. อุดมการณ์กัลยาณี เนื้อร้อง-ทำนอง: สุธีร์ เจริญสุข ขับร้อง: ศรีสุดา รัชตะวรรณ    คลิกฟังเพลง

9. เฮฮากัลยาณี เนื้อร้อง-ทำนอง: สุธีร์ เจริญสุข ขับร้อง: ร้องหมู่สุนทราภรณ์     คลิกฟังเพลง

10. ตะลุงกัลยาณี เนื้อร้อง-ทำนอง: สุธีร์ เจริญสุข ขับร้อง: ศรีสุดา รัชตะวรรณ และ เสถียร ปานคง   คลิกฟังเพลง

11. รักกัลยาณี เนื้อร้อง-ทำนอง: สุธีร์ เจริญสุข ขับร้อง: ร้องหมู่สุนทราภรณ์    คลิกฟังเพลง

 12. คิดถึงกัลยาณี เนื้อร้อง-ทำนอง: สุธีร์ เจริญสุข ขับร้อง: โสมรัศมิ์ เกาวนันท์ และ วิษณุ มหามิตร   คลิกฟังเพลง

หนังสือราชการ สพฐ.

แหล่งเรียนรู้
สถิติผู้เข้าชม

2932429
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
12668
15386
108968
2719925
286654
170323
2932429

Your IP: 54.92.163.105
Server Time: 2018-10-20 19:32:55