Kanlayaneesithammarat
kn@kanlayanee.ac.th

เผยแพร่ผลงาน

ครูสุรีพร ทองนุ่น

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  วิชา ว23101 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชา ว23101
ชุดที่ 11
ปกเล่ม 1
ปกเล่ม 11

ครูวรรณา   คงแป้น

รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด  All Around Myself สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  12
บทคัดย่อ

ครูสมคิด  ชูโชติ
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชากรีฑา  พ20204 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ปก
เอกสารประกอบการเรียน 

ครูวาสินี  ขวัญฤทธิ์  ครูชำนาญการพิเศษ
แบบฝึกการพัฒนาการอ่านโดยใช้เทคนิค SQ๓R  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชุด ที่ 1 
ชุด ที่ 2
ชุด ที่ 3 
ชุด ที่ 4
ชุด ที่ 5
ชุด ที่ 6

 ครูสุดที่รัก  สัญพิบูลย์

บทคัดย่อ
ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยในตนเอง 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูสุพร  ศรีชาเยศ
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องเลขยกกำลัง รายวิชาคณิตศาสตร์ (ค21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูสุธา  หนูประสิทธิ์
บทคัดย่อ

เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชา พ 23102 บาสเก็ตบอล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูว่าที่ ร.ต.จัตุพงศ์  ศุภศรี
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องคลื่นเสียง  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูสุชาดา  จิตจำ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  รายวิชาเคมี 3  ว32203  หน่วยอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

ครูสุจิตรา สุวรรณบรรจง
นวัตกรรม  รายวิชาวิทยาศาสตร์ 4 รหัส ว32102  เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

ครูจิตประภา  ศักดามาศ
นวัตกรรมวิชา ชีววิทยา 4 รหัส ว32206 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูบุปผา  พิกุลทอง
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รายวิชาสังคมศึกษา  สาระพระพุทธศาสนาส22101  เรื่อง หลักธรรม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
บทคัดย่อ 

ครูดวงพร แซ่แต้
บทคัดย่อ
นวัตกรรม

ครูจิตตรัตน์ ไกรแก้ว
งานทะเบียนรับส่งหนังสือ

ครูโสภณ  ภักดี

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา  ส23101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สาระภูมิศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
บทคัดย่อ
หน้าปก
เอกสารประกอบการเรียน


ครูอารมย์ ชลสิทธิ์ 

หน้าปก

แบบฝึกทักษะการอ่านวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูรติกร  เส้งสุ้น
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเมตริกซ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 
หน้าปก
แบบฝึกทักษะเรื่องเมตริกซ์

ครูวิภาพร แก้วกำเหนิด

บทเรียนออนไลน์รายวิชา ง 21101 เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูชญานิศ  คงหอม (ภาษาไทย)

ส่วนหน้าแบบฝึก   

แบบฝึกทักษะการอ่านจบใจความสำคัญ บทโฆษณา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

ครูสุรเดช  เกิดสมบูรณ์

 นวัตกรรมชุดที่ 1 บทกลอนเรื่องสำนึกวันเกิด วิชาภาษาไทยพื้นฐาน 2 ชั้น ม.2

ครูนุชนารถ เปียแดง

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง Asian Fable รายวิชา อ21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูพิมพ์ใจ เนาว์สุวรรณ
เอกสารประกอบการเรียนเรื่องการสร้างคำไทย ท21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

ครูพัชรี  ชูกลิ่น

 ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียน

 

นางปลื้มจิตต์ ไชยกำจร

ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเอง

 

ครูรวมพิศ  ภิญโญ

ชุดกิจกรรมแนะแนวการวางแผนการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 

 

แหล่งเรียนรู้
สถิติผู้เข้าชม

2932316
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
12555
15386
108855
2719925
286541
170323
2932316

Your IP: 54.92.163.105
Server Time: 2018-10-20 19:22:58