23 | 03 | 2017
ภายใน ก.ณ.
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
เผยแพร่ผลงาน
แหล่งข้อมูล
ห้องเรียนพิเศษ-กลุ่มสาระ

ผลงานทางวิชาการ

ครูสุดที่รัก  สัญพิบูลย์

บทคัดย่อ
ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยในตนเอง 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูสุพร  ศรีชาเยศ
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องเลขยกกำลัง รายวิชาคณิตศาสตร์ (ค21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูสุธา  หนูประสิทธิ์
บทคัดย่อ

เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชา พ 23102 บาสเก็ตบอล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูว่าที่ ร.ต.จัตุพงศ์  ศุภศรี
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องคลื่นเสียง  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูสุชาดา  จิตจำ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  รายวิชาเคมี 3  ว32203  หน่วยอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

ครูสุจิตรา สุวรรณบรรจง
นวัตกรรม  รายวิชาวิทยาศาสตร์ 4 รหัส ว32102  เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

ครูจิตประภา  ศักดามาศ
นวัตกรรมวิชา ชีววิทยา 4 รหัส ว32206 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูบุปผา  พิกุลทอง
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รายวิชาสังคมศึกษา  สาระพระพุทธศาสนาส22101  เรื่อง หลักธรรม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
บทคัดย่อ 

ครูดวงพร แซ่แต้
บทคัดย่อ
นวัตกรรม

ครูจิตตรัตน์ ไกรแก้ว
งานทะเบียนรับส่งหนังสือ

ครูโสภณ  ภักดี

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา  ส23101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สาระภูมิศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
บทคัดย่อ
หน้าปก
เอกสารประกอบการเรียน


ครูอารมย์ ชลสิทธิ์ 

หน้าปก

แบบฝึกทักษะการอ่านวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูรติกร  เส้งสุ้น
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเมตริกซ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 
หน้าปก
แบบฝึกทักษะเรื่องเมตริกซ์

ครูวิภาพร แก้วกำเหนิด

บทเรียนออนไลน์รายวิชา ง 21101 เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูชญานิศ  คงหอม (ภาษาไทย)

ส่วนหน้าแบบฝึก   

แบบฝึกทักษะการอ่านจบใจความสำคัญ บทโฆษณา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

ครูสุรเดช  เกิดสมบูรณ์

 นวัตกรรมชุดที่ 1 บทกลอนเรื่องสำนึกวันเกิด วิชาภาษาไทยพื้นฐาน 2 ชั้น ม.2

ครูนุชนารถ เปียแดง

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง Asian Fable รายวิชา อ21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูพิมพ์ใจ เนาว์สุวรรณ
เอกสารประกอบการเรียนเรื่องการสร้างคำไทย ท21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

ครูพัชรี  ชูกลิ่น

 ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียน

 

นางปลื้มจิตต์ ไชยกำจร

ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเอง

 

ครูรวมพิศ  ภิญโญ

ชุดกิจกรรมแนะแนวการวางแผนการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 

 

แหล่งเรียนรู้สถิติผู้เข้าชม
1340988
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
392
1154
4859
1326051
59773
58622
1340988

Your IP: 23.23.49.196
Server Time: 2017-03-23 11:12:07