26 | 04 | 2017
ภายใน ก.ณ.
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
เผยแพร่ผลงาน
แหล่งข้อมูล
ห้องเรียนพิเศษ-กลุ่มสาระ

ประกันคุณภาพภายใน

สรุปรายงาน SAR 2558

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558

 

สรุปรายงาน SAR 2557

ตอนที่ ๑ SAR57.doc

ตอนที่ ๒ SAR57.doc

ตอนที่ ๓ SAR57

ตอนที ๔ สรุปผลการพัฒนาและการนาไปใช้

ปก-คำนำ-สารบัญ SAR57
.........................................................................................

แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

เล่มที่ 1 แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

เล่มที่ 2 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

เล่มที่ 3 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

เล่มที่ 4 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา

เล่มที่ 5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

เล่มที่ 6 การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษ

เล่มที่ 7 การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา

เล่มที่ 8 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

แบบฟอร์มบันทึกการประเมินมาตรฐาน

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งเรียนรู้สถิติผู้เข้าชม
1443299
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
1422
1770
6824
1425646
86324
75760
1443299

Your IP: 54.81.71.8
Server Time: 2017-04-26 20:39:02