23 | 03 | 2017
ภายใน ก.ณ.
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
เผยแพร่ผลงาน
แหล่งข้อมูล
ห้องเรียนพิเศษ-กลุ่มสาระ

ประกันคุณภาพภายใน

สรุปรายงาน SAR 2558

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558

 

สรุปรายงาน SAR 2557

ตอนที่ ๑ SAR57.doc

ตอนที่ ๒ SAR57.doc

ตอนที่ ๓ SAR57

ตอนที ๔ สรุปผลการพัฒนาและการนาไปใช้

ปก-คำนำ-สารบัญ SAR57
.........................................................................................

แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

เล่มที่ 1 แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

เล่มที่ 2 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

เล่มที่ 3 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

เล่มที่ 4 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา

เล่มที่ 5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

เล่มที่ 6 การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษ

เล่มที่ 7 การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา

เล่มที่ 8 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

แบบฟอร์มบันทึกการประเมินมาตรฐาน

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งเรียนรู้สถิติผู้เข้าชม
1341000
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
404
1154
4871
1326051
59785
58622
1341000

Your IP: 23.23.49.196
Server Time: 2017-03-23 11:14:17