โปสเตอร์ IS3

ส่งก่อนกำหนด 2 สัปดาห์..งานชิ้นนี้กำหนดส่งภายในวันที่ 16 ก.พ.2561 คะ

 

ขอชื่นชมคะ..ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ จิตอาสา ลูกนางฟ้า กัลยาณีศรีธรรมราช ..ผลงานชิ้นแรก..ของสายชั้น..ตอนนี้เสร็จก่อนกำหนด 2 สัปดาห์ ณ ตอนนี้ มีระดับคุณภาพดีมาก..หากใช้เวลาตามกำหนดมั่นใจ มีคุณภาพดีเยี่ยม แน่นอนคะ.. (งานชิ้นนี้กำหนดส่งภายในวันที่ 16 ก.พ.2561) ตรงตามผลการเรียนรู้ ข้อที่ 6 เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติเพื่อประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน รายวิชาการนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (IS3)