ตารางกำหนดการเรียนรายวิชา IS3 ชั้นม.6 ปีการศึกษา 2561

ตารางกำหนดการเรียนรายวิชาการนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (IS3)   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2561