กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

เชิญชวนครับ
กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
 วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 07.30 – 16.30 น. หน้าเสาธง/ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 2

ช่วงที่ 1 07.30 – 08.20 น. พิธีมอบป้ายประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอรัปชัน (NEW GEN SO GOOD)

ช่วงที่ 2 08.30 – 11.50 น. คุณครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.4/ ครูประจำวิชา ม.4 คาบที่ 1 – 4 / นักเรียน ม.4

ช่วงที่ 3 12.40 – 14.20 น. กิจกรรมรับสมัครครูและคัดเลือกนักเรียนแกนนำ “จิตอาสาครอบครัวพอเพียง”

ช่วงที่ 4 14.20 – 16.30 น. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.1 และ ม.4 และครูแกนนำที่สนใจร่วมขับเคลื่อนการสืบสานพระราชปณิธานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา “เดินตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ 5 คำ 5 ข้อที่พ่อสอน”