ครูผู้สอน

  

 คุณครู รุ่งทิพ  จันทร์มุณี

 

(ข้าราชการครู สควค./วทบ.ฟิสิกส์/วท.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา)

 

FB : รุ่งทิพ  จันทร์มุณี

 

โทร : 081 396 1594

 

 ติดต่อได้ที่ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช