ผู้ดูแลเว็บไซต์ รุ่น 3

รุ่น 3

เด็กหญิง ปานทิพย์ เภรีพล

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 302

6030228

ติดต่อ:โทร 0936278928

FB:ส้มมม มม

Line ID :som06082545
 รุ่น 3   นางสาวชนากานต์  สงอาจินต์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 302

6030219

ติดต่อ:โทร 0950243516

FB:Chanakan  Songajin

Line ID :0950243516
 รุ่น  3    เด็กชายคมสัน  บัวมาก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 302

6030201

ติดต่อ:โทร 0987184630

FB:Pan buamak

Line ID :khomsan2002
 รุ่น3    นางสาวศรันย์พร  จิตต์เอื้อเฟื้อ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 302

6030238

ติดต่อ:โทร 0623199488

FB:ศรันย์พร จิตต์เอื้อเฟื้อ

Line ID :nanpatrawee
 รุ่น3  

นางสาวจุฑามาศ  มากแก้ว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่302

6030218

ติดต่อ0803834713

FB Jutamat makkeaw

line ID 0803834713

รุ่น3  

เด็กชายพบตะวัน  เกระาแก้ว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 307

6030709

ติดต่อ 0616347065

Fb: อืม คับ เคคับ

Line Id: linsayvon 

ผู้ดูแลเว็บไซต์ รุ่น 1

 

นายอนุชิต  รักษาพล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 603 เลขที่ 6
5960306
ติดต่อ : โทร 094 121 4381
FB: อนุชิต  รักษาพล 
Line : mrnu123
ผลงาน : https://sites.google.com/site/myportfolio32360/