งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 26 (2)

รายละเอียดเพิ่มเติม http://south66.sillapa.net/sm-nrt1/

กิจกรรมการแข่งขันThailand Go Green : เมืองไทยไร้ขยะ  ทำกิจกรรมนี้ได้สองชิ้นงาน คือ งานที่หนึ่ง คือ ภารกิจ ครอบครัวพอเพียง งานที่สอง คือ งานศิลปหัตถกรรม และเพิ่มมเติม หากเป็นนร.ม.3 จะได้งานไอเอส 3 เกณฑ์การแข่งขัน http://www.sillapa.net/home/wp-content/uploads/2016/08/ThaialndGoGreen.pdf  

สนใจติดต่อ คุณครูรุ่งทิพ  จันทร์มุณี  081 396 1594