แผ่นพับตรงกับภาษาอังกฤษว่า "Folder" หมายถึงสิ่งพิมพ์ใดที่ขณะใช้งานมีการกางพับเข้าและกางออก จะเรียกสิ่งพิมพ์นั้นว่า" แผ่นพับ" ไม่ว่าแผ่นพับนั้นจะมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือคู่มือสินค้าก็ตาม
 
      วรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ กล่าวถึงแผ่นพับว่า เป็นสื่อโฆษณาชนิดไดเร็คเมล์ (Direct Mail) ที่ผู้ผลิตสามารถส่งตรงถึงผู้บริโภค ทางไปรษณีย์ หรือแจกจ่ายตามสถานที่ต่างๆได้ถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ
      จันทนา ทองประยรูได้ให้ความหมายไว้ว่า แผ่นกระดาษที่ใช้พิมพ์ภาพ ข้อความ และองค์ประกอบอื่นเพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ในการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การศึกษา การรณรงค์ และในกิจการเฉพาะกิจอื่นๆรูปแบบของแผ่นพับนิยมทำเป็น ลักษณะที่สามารถใช้กระดาษมาตรฐานในการจัดทำโดยอาจพิมพ์สีเดียวหรือสอดสีก็ได้ แล้วแต่ความประสงค์ของเจ้าของงาน และงบประมาณที่มีอยู่
 
 
      ลักษณะเด่นของแผ่นพับ คือ มีขนาดเล็ก หยิบถือได้สะดวก สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้มาก ค่าใช้จ่ายในการผลิตตํ่าเมื่อเทียบกับ สิ่งพิมพ์อื่นๆหากออกแบบให้มีลักษณะการพับที่น่าสนใจ จะก่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อสินค้า หรือบริการนั้นๆ
 

สิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ | จุลสาร  | แผ่นพับ  | โบรชัวร์  |  โปสเตอร์  | ใบปลิว  |  จดหมายข่าว