ขอเชิญชวนบุคคลที่สนใจเข้าร่วมส่งข้อเสนอโครงการเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (National Software Contest 2021 : NSC2021) สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา

ขอเชิญชวนบุคคลที่สนใจเข้าร่วมส่งข้อเสนอโครงการเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (National Software Contest 2021 : NSC2021) สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และคณาจารย์ที่สนใจ ได้ร่วมกันพัฒนาซอฟต์แวร์ต้นแบบที่หลากหลายซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

ระดับนิสิต นักศึกษา
11.โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
12.โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
13.โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ
14.โปรแกรมเพื่อช่วยงานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15.โปรแกรมเพื่อสุขภาพและการแพทย์
.
ระดับนักเรียน
21.โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
22.โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
23.โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
.
หัวข้อพิเศษ
31. โปรแกรมวิทยาการข้อมูล (Data Science Application) โดยใช้ข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th) และข้อมูลจากเว็บไซต์ Open Data Service Platform (Open-D)
32. โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) โดยใช้แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์สัญชาติไทย (Thai AI Service
Platform: AI for Thai)
33.โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสําหรับสื่อสารระหว่างสรรพ
สิ่ง (Internet of Things) โดยใช้แพลตฟอร์ม NETPIE
.
ส่งข้อเสนอโครงการตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กันยายน 2563
.