นักเรียนรับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (ภาพยนตร์สั้น)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (ภาพยนตร์สั้น)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
ประจำปีงบประมาณ 2563 ของกลุ่มสหวิทยาเขต 1 (Cluster 1) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563
1. เด็กชายณัฐกรณ์ ไชยเสน นักเรียนชั้น ม.307
2. เด็กชายอภิสิทธิ์ มัจฉาเชี่ยว นักเรียนชั้น ม.308
2. เด็กชายชนุดม จิตต์มั่น นักเรียนชั้น ม.308
3. เด็กชายภูเบศ จันทร์นาค นักเรียนชั้น ม.308
4. เด็กชายธีรภัทร เลขะจิตต์ นักเรียนชั้น ม.308
คุณครูผู้ควบคุม : นายธเนศ หาญใจ