ครูเบญจพร ย่านวารีเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคำนวณแกนนำการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning PBL)ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)

ครูเบญจพร ย่านวารีเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคำนวณแกนนำการจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning PBL)ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)
ระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน 2563
ณ โรงแรมชฏา แอทนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช