จัดอบรมปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ G Suite for Education Google Classroom

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดอบรมปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ G Suite for Education Google Classroom ระหว่างวันที่ 6 – 7 มกราคม  2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 เพื่อใช้ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เนื่องจากการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

คลิกดูภาพกิจกรรม