ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นสถานที่ทดสอบภาษาอังกฤษของของ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช