สพฐ.ทดลองใช้งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์

คณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเยี่ยมชมการทดลองใช้งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช