การสอบประเมินทักษะความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)

การสอบประเมินทักษะความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)
โครงการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ ด้านทักษะความเข้าใจ และการใช้
ดิจิทัล (DDigital Literacy) ด้วยมาตรฐานสากล IC3 Digital Literacy Certification รุ่นที่ 12
ครูแกนนำคอมพิวเตอร์นำจาก สพป.ชุมพร, สพป.นครศรีธรรมราช
,สพป.พัทลุง ,สพป.สุราษฎร์ธานี ,สพม.เขต 11 และสพม.เขต 12
จำนวน 57 คน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ครูภัททิยะ  จันทร์อุดม
เป็นครูแกนนำคอมพิวเตอร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เข้าสอบในครั้งนี้