กิจกรรม

นักเรียนรับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (ภาพยนตร์สั้น)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (ภาพยนตร์สั้น) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของกลุ่มสหวิทยาเขต 1 (Cluster 1) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 1. เด็กชายณัฐกรณ์ ไชยเสน นักเรียนชั้น ม.307 2. เด็กชายอภิสิทธิ์ มัจฉาเชี่ยว นักเรียนชั้น ม.308 2. เด็กชายชนุดม จิตต์มั่น นักเรียนชั้น ม.308 3. เด็กชายภูเบศ จันทร์นาค นักเรียนชั้น ม.308 4. เด็กชายธีรภัทร เลขะจิตต์ นักเรียนชั้น ม.308 คุณครูผู้ควบคุม : นายธเนศ หาญใจ

การสอบประเมินทักษะความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)

การสอบประเมินทักษะความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) โครงการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ ด้านทักษะความเข้าใจ และการใช้ ดิจิทัล (DDigital Literacy) ด้วยมาตรฐานสากล IC3 Digital Literacy Certification รุ่นที่ 12 ครูแกนนำคอมพิวเตอร์นำจาก สพป.ชุมพร, สพป.นครศรีธรรมราช ,สพป.พัทลุง ,สพป.สุราษฎร์ธานี ,สพม.เขต 11 และสพม.เขต 12 จำนวน 57 คน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ครูภัททิยะ  จันทร์อุดม เป็นครูแกนนำคอมพิวเตอร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เข้าสอบในครั้งนี้      

ครูพิริยะ อิสสระวัฒนะพันธ์ นำนักเรียนเข้าร่วมงานเปิดบ้านห้องเรียน SMTE ครั้งที่ 10 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคอมพิวเตอร์

ครูพิริยะ อิสสระวัฒนะพันธ์ นำนักเรียนเข้าร่วมงานเปิดบ้านห้องเรียน SMTE ครั้งที่ 10 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคอมพิวเตอร์ นายกิตติพิชญ์ เทพทอง ม.611 ได้รับเหรียญเงิน นายกิตติศักดิ์ ชัยฤทธิ์ ม.611 ได้รับเหรียญทองแดง ณ โรงเรียนพิชัยรัตนคาร จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2563  

ครูเบญจพร ย่านวารีเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคำนวณแกนนำการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning PBL)ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)

ครูเบญจพร ย่านวารีเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคำนวณแกนนำการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning PBL)ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน 2563 ณ โรงแรมชฏา แอทนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช  

มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มอบเครื่องคอมพิวเตอร์และทำการติดตั้ง ให้กับโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญเพื่อใช้ในการเรียนการสอน จำนวน 15 เครื่อง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563

1 2 3 7