บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์

นายธเนศ หาญใจ
ครู ชำนาญการ
ศษ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา


นายอรุณ ไชยวรรณ์
ครู ชำนาญการ
ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์


ว่าที่ ร.ต พิริยะ อิสสระวัฒนะพันธ์
ครู
อสบ.วิศวกรรมไฟฟ้า


นายเดชา หนูมณี
ครู ชำนาญการ
วทบ.คอมพิวเตอร์

นายภัททิยะ  จันทร์อุดม
ครูผู้ช่วย
กศ.ม.การสอนคอมพิวเตอร์


นางวิภาพร แก้วกำเหนิด
ครู ชำนาญการพิเศษ
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา


น.ส.เบญจพร ย่านวารี
ครู
กศ.ม.การสอนคอมพิวเตอร์


นางกฤติยา หนูวุ่น
ครู ชำนาญการ
บธ.บ.การบัญชี


นางวรกฤษณ์ บุญทวิโรจน์
ครู ชำนาญการ
ค.บ.เกษตรศาสตร์