ค่ายบูรณาการ วันวิทยาศาสตร์ นักเรียน ม.1 SMGP

ทางคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชนครศรี ได้จัดทำค่ายบูรณการวันวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา ม.1 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMGP วันที่ 15-19 สิงหาคม 2565 ทางโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชได้เริ่มเดินทางโดยรถบัส สู่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประทุม และกรุงเทพมหานคร โดยมีคณะครู ครูภาวิณี ชัยสงครามเป็นหัวหน้าค่าย ครูนัฐกานต์ พรมประถม ครู พวงผกา โชติวัน ครูอภิรักษ์ ขนอม ครูขวัญพิมล สงพุ่ม ครูกฤตภาส ปาณะพงศ์ ได้ดูแลดูแลนักเรียนตลอดกิจกรรม โดย ค่ายบูรณการวันวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา ม.1 ได้จัดทำเพื่อการศึกษาการเรียนการสอนนอกห้องเรียนของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMGP

Message us