ค่ายมาเลย์ – สิงคโปร์

โครงการห้องเรียนพิเศษ smgp จัดค่ายทัศนะศึกษาประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ให้กับนักเรียน ม.3 ในข่วงระหว่างวันที่ 19-23 ตุลาคม 2561

Message us