ค่ายวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมราช

ทางคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชนครศรี ได้จัดทำ”ค่ายวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมราช ” นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMGP วันที่ 21 สิงหาคม 2565 ทางโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชได้เริ่มเดินทางโดยสองแถว เพื่อกิจกรรมปลูก ณ บ้านแหลมโฮมสเตย์ และ เก็บขยะมูลฝอย ณ สำนักสงฆ์หลังค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีคณะครู นางสาวเอกมัย ไกรเกตุเป็นหัวหน้าโครงการ ว่าที่ร.ต.จัตุพงศ์ ศุภศรี นางปัทมา จรเด่น นางจิตประภา ศักดามาศ นางกาญจนา อิทธคาม มะลิชูู นายอภิรักษ์ ขนอม นางสุจินันท์ ศรีเมือง นางสุจินันท์ ศรีเมือง นายกิตติพิชญ์ ฤทธิชาญชัย นาวสาวขวัญพิมล สงพุ่ม ว่าที่ร.ต.กฤตภาส ปาณะพงศ์ นางสาวพลอยพัชชา กมลเพชร ได้ดูแลนักเรียนตลอดกิจกรรม โดยได้จัดทำเพื่อการศึกษาการเรียนการสอนนอกห้องเรียนของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMGP

Message us