ค่ายคณิตศาสตร์

ทางคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชนครศรี ได้จัดทำ”ค่ายคณิตศาสตร์ ” นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMGP ระดับชั้น ม 2ห้อง 10 และห้อง 10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 4-7 กรกฏาคม 2565 โดยได้จัดทำเพื่อการศึกษาการเรียนการสอนนอกห้องเรียนของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMGP

Message us