บุคลากรโครงการ SMGP

คณะกรรมการบริหารโครงการ

โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ
วิทยาศาสร์-คณิตศาสตร์ (SMGP)

ประธานกรรมการ

นายสง่า นาวารัตน์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
นายวัชรินทร์  ธรรมชาติ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นายวัชรินทร์  ธรรมชาติ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณบุคคล
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
นายศรชัย  โชติ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
นางวันดี แป้นสุข ฮอฟสตาด 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
นายอรุณ ไชยวรรณ์
ครูชำนาญการ
ค.บ.อตสาหกรรมศิลป์
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวเอกมัย ไกรเกตุ
ครูชำนาญการพิเศษ
วทม.การสอนคณิตศาสตร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางฐายิกา บัวผัน
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ฟิสิกส
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายจำนงค์ ซ้ายหุย
ครูชำนาญการพิเศษ
วท.บ.คณิตศาสตร์

คณะกรรมการดำเนินโครงการ

โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ
วิทยาศาสร์-คณิตศาสตร์ (SMGP)

ประธานโครงการ SMGP

นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
นายวัชรินทร์  ธรรมชาติ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณบุคคล
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ที่ปรึกษาหัวหน้าโครงการ
นางฐายิกา บัวผัน
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ฟิสิกส
ที่ปรึกษาหัวหน้าโครงการ
นายจำนงค์ ซ้ายหุย
ครูชำนาญการพิเศษ
วท.บ.คณิตศาสตร์
หัวหน้าโครงการ SMGP
นางสาวเอกมัย ไกรเกตุ
ครูชำนาญการพิเศษ
วทม.การสอนคณิตศาสตร์
รองหัวหน้าโครงการ SMGP
ว่าที่ร.ต.จัตุพงศ์ ศุภศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
รองหัวหน้าโครงการ SMGP
นายสุภาพ มั่นวงศ์
ครูชำนาญการ
ศษ.บ.คณิตศาสตร์
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวจิรพิชญ์ สุวรรณบำรุง
ครู
ค.บ.ชีววิทยาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
กรรมการและผู้ช่วย
นายอภิรักษ์ ขนอม
ครูชำนาญการ
วท.บ.ชีววิทยา

งานวิชาการ

โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ
วิทยาศาสร์-คณิตศาสตร์ (SMGP)

ประธานกรรมการ

นางฐายิกา บัวผัน
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ฟิสิกส์
กรรมการ
นายจำนงค์ ซ้ายหุย
ครูชำนาญการพิเศษ
วท.บ.คณิตศาสตร์
กรรมการ
นายสมเกียรติ เสนานัย
ครูชำนาญการ
ค.บ.วัดผลประเมินผลการศึกษา
กรรมการ
นางนัฐกานต์ พรมประถม
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.ม.การพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน
กรรมการ
นางกาญจนา อิทธคาม มะลิชู
ครูชำนาญการ
กศ.ม.หลักสูตรและการสอน
กรรมการ
นางอรนภา ศรีสุข
ครูชำนาญการ
วท.ม.ฟิสิกส์ศึกษา
กรรมการ
นางสาวสุพร ศรีชาเยศ
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.คณิตศาสตร์
กรรมการ
นางอ้อยทิพย์ ชูโชติ
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.คณิตศาสตร์
กรรมการ
นางรติกร เส้งสุ้น
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.ม.คณิตศาสตร์
กรรมการ
นางขัตติยา เจนการ
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.บ.คณิตศาสตร์
กรรมการ
นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์
ครูชำนาญการ
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
นางจิตประภา ศักดามาศ
ครูชำนาญการพิเศษ
วท.บ.ชีววิทยา

งานหลักสูตร

โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ
วิทยาศาสร์-คณิตศาสตร์ (SMGP)

ประธานกรรมการ

นางนัฐกานต์ พรมประถม
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.ม.การพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน
กรรมการ
นางพวงผกา โชติวัน
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
กรรมการ
นางจิตประภา ศักดามาศ
ครูชำนาญการพิเศษ
วท.บ.ชีววิทยา
กรรมการ
นางอ้อมใจ พังยาง
ครูชำนาญการ
ศษ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์
กรรมการ
นางสาวจีรวรรณ เพ็งคง
ครูผู้ช่วย
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
กรรมการ
นางบุษบา มณีโชติน
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.คณิตศาสตร์
กรรมการและเลขานุการ
นายสุทธิพงค์ วงศ์พิพันธ์
ครู
ค.บ.คณิตศาสตร์

งานแผนงาน

โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ
วิทยาศาสร์-คณิตศาสตร์ (SMGP)

ประธานกรรมการ

นางกาญจนา อิทธคาม มะลิชู
ครูชำนาญการ
กศ.ม.หลักสูตรและการสอน
กรรมการ
นางสุจินันท์ ศรีเมือง
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
กรรมการ
นางเจตนา พิศบุญ
ครูชำนาญการ
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
กรรมการ
นางสาวอรวรรณ หนูคง
ครู
วท.บ.คณิตศาสตร์
กรรมการ
นางสาวอุไรวรรณ จันทร
ครู
กศ.ม.การสอนชีววิทยา
กรรมการและเลขานุการ
ว่าที่ร.ต.จัตุพงศ์ ศุภศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.บริหารการศึกษา

งานการเงิน

โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ
วิทยาศาสร์-คณิตศาสตร์ (SMGP)

ประธานกรรมการ

นางสาวเบญจพร ย่านวารี
ครู
กศ.ม.การสอนคอมพิวเตอร์
กรรมการ
นางมารศรี ศรีไชย
ครูชำนาญการพิเศษ
วท.บ.คณิตศาสตร์
กรรมการ
นางอินทิรา วัชรศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.คณิตศาสตร์
กรรมการและเลขานุการ
นางกาญจนา อิทธคาม มะลิชู
ครูชำนาญการ
กศ.ม.หลักสูตรและการสอน

งานกิจกรรม/ค่าย

โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ
วิทยาศาสร์-คณิตศาสตร์ (SMGP)

ประธานกรรมการ

นายสุภาพ มั่นวงศ์
ครูชำนาญการ
ศษ.บ.คณิตศาสตร์
กรรมการ
นางจิตประภา ศักดามาศ
ครูชำนาญการพิเศษ
วท.บ.ชีววิทยา
กรรมการ
นางสุรีพร ทองนุ่น
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
กรรมการ
นางภาวิณี ชัยสงคราม
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
กรรมการ
นนางเบญจพร คีรีพันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
กรรมการ
นางสาวอรวรรณ หนูคง
ครู
วท.บ.คณิตศาสตร์
กรรมการและเลขานุการ
ว่าที่ร.ต.จัตุพงศ์ ศุภศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.บริหารการศึกษา

งานประชาสัมพนธ์

โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ
วิทยาศาสร์-คณิตศาสตร์ (SMGP)

ประธานกรรมการ

นางปัทมา จรเด่น
ครูชำนาญการพิเศษ
วท.ม.สิ่งแวดล้อม
กรรมการ
นางจุรีรัตน์ ประสมพงษ์
ครู
ท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์

กรรมการ
นายสุทธิพงค์ วงศ์พิพันธ์
ครู
ค.บ.คณิตศาสตร์
กรรมการ
นายภัททิยะ จันทร์อุดม
ครู
กศ.ม.การสอนคอมพิวเตอร์
กรรมการ
นางสาวเพ็ญศรี รักษ์ธรรม
ครู
กศ.ม.การสอนเคมี
กรรมการ
นางสาวทิพากร แสงระวี
ครูชำนาญการพิเศษ
วท.ม.ปิโตรเคมีและและการเรียนการสอน
กรรมการและเลขานุการ
นางขัตติยา เจนการ
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.บ.คณิตศาสตร์

งานอาคารและสถานที่

โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ
วิทยาศาสร์-คณิตศาสตร์ (SMGP)

ประธานกรรมการ

นายสมชัย มุขดาร์
ครูชำนาญการ
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
กรรมการ
นายสมเจตน์ เจนการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.เคมี
กรรมการและเลขานุการ
นายพัฒนศักดิ์ คงเสน
ครูชำนาญการ
ค.บ.ฟิสิกส์

งานกิจการนักเรียน

โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ
วิทยาศาสร์-คณิตศาสตร์ (SMGP)

ประธานกรรมการ

ว่าที่ร.ต.จัตุพงศ์ ศุภศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
กรรมการ
นางจรสวรรณ ศิริบุตร
ครู
วท.บ.เคมี
กรรมการ
นายทรงพร ทองนวล
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.วิทยาศาสตร์
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวพัชรี ปานอุดม
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.คณิตศาสตร์

งานสารสนเทศ

โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ
วิทยาศาสร์-คณิตศาสตร์ (SMGP)

ประธานกรรมการ

นายธเนศ หาญใจ
ครูชำนาญการ
ศษ.ม.เทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา
กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.ณทรัช อิสสระวัฒนะพันธ์
ครู
อสบ.วิศวกรรมไฟฟ้า
กรรมการ
นางวิภาพร แก้วกำเหนิด
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
กรรมการ
นายเดชา หนูมณี
ครูชำนาญการ
วทบ.คอมพิวเตอร์
กรรมการ
นายภัททิยะ จันทร์อุดม
ครู
กศ.ม.การสอนคอมพิวเตอร์
กรรมการ
นางสาวกฤษณา นินทรกิจ
ครู
กศ.ม.การสอนเคมี
กรรมการ
นายนิธวัฒน์ ลีละวัฒนพันธ์
ครูผู้ช่วย
กศ.ม.คณิตศาสตร์ศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
นายอรุณ ไชยวรรณ์
ครูชำนาญการ
ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์

งานพัสดุ

โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ
วิทยาศาสร์-คณิตศาสตร์ (SMGP)

ประธานกรรมการ

นางภาวิณี ชัยสงคราม
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
กรรมการ
นางขัตติยา เจนการ
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.บ.คณิตศาสตร์
กรรมการ
นางสาวอุไรวรรณ จันทร
ครู
กศ.ม.การสอนชีววิทยา
กรรมการและเลขานุการ
นางวิจิตรา อดุลย์ฐานานุศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.การพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน

งานดูแลชาวต่างชาติ

โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ
วิทยาศาสร์-คณิตศาสตร์ (SMGP)

ประธานกรรมการ

นางสาวจรสวรรณ จันทร์เรือง
ครู
วท.บ.เคมี
กรรมการ
นายเอกรัฐ เพชรรักษ์
ครูชำนาญการ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
กรรมการ
น.ส.ปรียาพร วิชัยดิษฐ์
ครูผู้ช่วย
อ.บ.ภาษาเกาหลี
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวจิรพิชญ์ สุวรรณบำรุง
ครู
ค.บ.ชีววิทยาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

งานสำนักงาน

โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ
วิทยาศาสร์-คณิตศาสตร์ (SMGP)

ประธานกรรมการ

นางสาวจิรพิชญ์ สุวรรณบำรุง
ครู
ค.บ.ชีววิทยาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
กรรมการ
นายกิตติพิชญ์ ฤทธิชาญชัย
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.กฤตภาส ปาณะพงศ์
เจ้าหน้าที่IT
วท.บ.มัตติมีเดีย
กรรมการ
นางสาวขวัญพิมล สงพุ่ม
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
วท.บ.เคมี
กรรมการ
นางสาวพลอยพัชชา กมลเพชร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
รบ.รัฐศาสตร์
กรรมการและเลขานุการ
นายอภิรักษ์ ขนอม
ครูชำนาญการ
วท.บ.ชีววิทยา

Message us